Förändringar i lägenhet

Bestämmelsen för ändring i lägenhet finner vi i 7 kap. 7 § första stycket Bostadsrättslagen.

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar:

1. ingrepp i bärande konstruktion
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.

Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens skriftliga tillstånd.

Med omfattande förändringar räknas exempelvis att ta ner en vägg att dra nya rör i kök eller badrum.

Enligt föreningens stadgar skall boende ansöka om att få tillstånd för att utföra förändringar i lägenheten som innebär ingrepp i husets fasta installationer, som ventilation, el, värme, vatten och avlopp (mm).

Ansökan skall inkludera följande:
1. En skriftlig redovisning av de önskade förändringarna för styrelsen.

2. Bilagor; såsom ritningar, ev utlåtande från konstruktör, bevis för entreprenörens nödvändiga och lagstadgade certifieringar, och att entreprenören har erforderliga försäkringar för entreprenaden.

3. Eftersom de önskade förändringarna innebär ingrepp i husets fasta installationer, som ventilation, el, värme, vatten och avlopp, skall en bygganmälan lämnas till Stadsbyggnadskontoret för beslut om förändringen är bygglovspliktig eller inte. Om så är fallet, beslutar Stadsbyggnadskontoret därefter i ärendet och lämnar sedan ett startbesked. Innan startbesked har erhållits får arbetet inte påbörjas. Det är medlemmens ansvar att ta kontakt med Stadsbyggnadskontoret och att tillhandahålla all dokumentation som krävs för ett beslut. Beslut om startbesked skall inkluderas i Ansökan till Styrelsen.

4. Först när styrelsen lämnat sitt godkännande, och startbesked har erhållits från Stadsbyggnadskontoret, får arbetet påbörjas.

5. Samtliga förändringar ska utföras fackmässigt.

6. Arbetet dokumenteras skriftligt och med foto.

7. Arbetet bör besiktigas av certifierad besiktningsman.

8. Samtlig dokumentation samt besiktningsprotokoll sparas och delas även till styrelsen.

Kontakta styrelsen ifall du är osäker kring vad du får göra utan att först få skriftligt medgivande från styrelsen.